IMS Policy

1. Politika integrovaného systému managementu

Novodobá historie společnosti Autometal, spol. s r.o. byla nastartována na konci roku 2004, kdy vstoupil do organizace nový majitel, pan Ulrich Hobert, který její činnost oživil s využitím svých letitých a bohatých zkušeností z oblasti automobilového průmyslu, a s odhodláním a zapálením kmenových zaměstnanců pro rozvoj firmy. Společnost vyrábí výfukové systémy osobních i nákladních automobilů a jiných strojů (vlaků, stavebních, zemědělských strojů atd.), jak pro prvovýrobu sériovou vozidel, tak i pro spotřebu náhradních dílů, a to především na evropském trhu.

Autometal, spol. s r.o. usiluje o vybudování efektivní fungující organizace s operativní reakcí na požadavky trhu, očekávání zainteresovaných stran uvedených v kontextu organizace a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem splnění nastavených cílů je zejména rozšíření tržního segmentu zákazníků v oblasti automobilových výfukových soustav s katalyzátory, s filtry pevných částic, s tlumiči výfuků či jiných součástí výfukového potrubí, dále pak rozšíření spolupráce s partnerskými spolupracujícími organizacemi, a rozvoj infrastruktury a technologického potenciálu společnosti. Vzhledem k tomu byl v roce 2014 zakoupen a renovován nový rozsáhlý výrobní areál v Letech, a v něm instalovány nové výrobní technologie, jejichž využití přinese v blízké budoucnosti možnost dalšího růstu.

Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvalitě, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu. Budeme se snažit co nejvíce klíčových technologií implementovat do vlastní výroby a know-how tak, aby bylo dosaženo co nejnižší závislosti naší společnosti na externích dodavatelích.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu a zavazujeme se k prevenci před znečišťováním životního prostředí a vznikem pracovních úrazů. K tomu získáváme účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců i subdodavatelů, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Ochrana životního prostředí a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je jednou z hlavních priorit organizace. Považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti jako naši snahu o co nejlepší hospodářské výsledky a spokojenost našich zákazníků.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných požadavků považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zavazujeme se k jejich plnění.

 

Závazek vrcholového vedení:

 • politiku organizace průběžně (minimálně však 1x ročně) přezkoumávat z hlediska vhodnosti a přiměřenosti systému řízení.
 • aktualizovat politiku organizace tak, aby odpovídala rozsahu a povaze rizik (uvedených v dokumentu Kontext organizace), trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení a systém řízení neustále zlepšovat.
 • upřesňovat ji do vykonatelných cílů organizace.
 • politiku dokumentovat a uplatňovat.
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům a tyto cíle k naplnění firemní strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat a v případě neplnění cílů vyvozovat opatření.
 • plánovat nezbytné zdroje (programy) nutné pro plnění cílů, zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech pracovníků.
 • dodržovat platná legislativní ustanovení a  plnit další požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • v maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií a pohonných hmot.
 • v odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů a zásady zacházení s vybranými odpady.
 • zavazujeme se trvale zlepšovat výkonnost BOZP
 • dodržovat pravidla sociální odpovědnosti dle Etického kodexu organizace

 

Tuto politiku a zásady integrovaného systému managementu budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Tuto politiku budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci integrovaného systému managementu sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

 

V Zalužanech dne 27. 2. 2018                                                                                                                      Ing. Marcel Pacovský - generální ředitel

All rights reserved en.autometal.net 2012 -2022 Made by Reklalink s.r.o.